ดาวน์โหลด Progress chart และจิตพิสัย ภาคเรียนที่ 1/2560

ดาวน์โหลด Progress chart 1/2560

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ทวิศึกษาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม

ดาวน์โหลด Progress chart 1/2560 (แบบทั้งหมด)

ดาวน์โหลดจิตพิสัย ภาคเรียนที่ 1/2560

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ทวิศึกษาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
ด้านหลังจิตพิสัย

ดาวน์โหลดจิตพิสัย ภาคเรียนที่ 1/2560 (แบบทั้งหมด)

Advertisements