รายงานผลดำเนินการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
ปวช. ปวส. รวม
เก่า(คน) ใหม่(คน) เก่า(คน) ใหม่(คน)
๓๕ ๔๔ ๕๗ ๑๙ ๑๕๕

 

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
ปวช. ปวส. รวม
เก่า(คน) ใหม่(คน) เก่า(คน) ใหม่(คน)
๓๓ ๔๐ ๕๕ ๑๘ ๑๔๖

 

 

รายงานผลดำเนินการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
ปวช. ปวส. รวม
เก่า(คน) ใหม่(คน) เก่า(คน) ใหม่(คน)
๓๕ ๑๓ ๔๕ ๑๙ ๑๑๒

 

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
ปวช. ปวส. รวม
เก่า(คน) ใหม่(คน) เก่า(คน) ใหม่(คน)
๓๔ ๑๓ ๒๘ ๑๐ ๘๕

 

รายงานผลดำเนินการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
ปวช. ปวส. รวม
เก่า(คน) ใหม่(คน) เก่า(คน) ใหม่(คน)  
๔๐ ๔๓ ๓๐ ๒๓ ๑๓๖

 

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
ปวช. ปวส. รวม
เก่า(คน) ใหม่(คน) เก่า(คน) ใหม่(คน)  
๓๕ ๑๘ ๓๐ ๒๑ ๑๐๔

 

Advertisements