%e0%b8%9b%e0%b8%81-%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a9-59

ปก
คำนำ
สารบัญ
01 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
02 ข้อมูลข้อมูลบุคลากร
03 ข้อมูลข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
04 ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
05 ข้อมูลงบประมาณการเงิน
06 ข้อมูลครุภัณฑ์
07 ข้อมูลสถานประกอบการ
08 ข้อมูลอาคารสถานที่
09 ข้อมูลจังหวัด


 

 

 

 

 

 

Advertisements